بعد از پروسسه راه اندازی سیستم و آموزش کامل کارمندان ،کار تیم پشتیبانی سیب آغاز میشود.

 

1. ارتباط با تیم پشتیبانی :
مشتریان سیب در هنگام مواجهه با مشکل و درخواست مشاوره در انجام کاری میتوانند به وسیله تماس و یا ایمیل مشکل خود را با تیم پشتیبانی شریک سازند.

 

2. بررسی مشکل موجود:
تیم پشتیبانی سیب مشکل مطرح شده را بررسی میکنند و با توجه به آن راه کار مناسب را ارایه میکنند و چنانچه نیاز به حضور کارشناس شرکت در دانشگاه باشد کارشناس مربوطه در دانشگاه حاضر میشود و اقدام به حل مشکل مطرح شده میکند.
در صورتی که مورد گزارش شده به عنوان درخواست توسعه سیستم قابل بررسی باشد به تیم توسعه سیستم ارجاع داده میشود..

 

3. اطلاع رسانی درباره رفع مشکل:
تیم پشتیبانی سیب بعد از رفع مشکل و یا جدول زمانبندی رفع مشکل را با مشتری از طریق تماس و یا ایمیل شریک میسازد..